Powiadomienie o prywatności – Patpol Legal Piróg i Wspólnicy Sp. k.


Informacje ogólne

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Patpol Legal Piróg i Wspólnicy Sp. k. (dalej: Patpol Legal) z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Nowoursynowska 162J, 02-776 Warszawa), numer telefonu: 22 546 92 00. Z administratorem danych osobowych Patpol Legal można skontaktować się pod adresem email:
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych,
 • W przypadkach, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie niezgodne z przepisami prawa o ochronie danych osobowych będę Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych skierowane do:

 1. Obecnych klientów Patpol Legal
 2. Podmiotów, którym Patpol Legal przedstawia ofertę współpracy (potencjalnych klientów)
 3. Pozostałych podmiotów, z którymi Patpol Legal prowadzi korespondecję bądź współpracuje

 

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów Patpol Legal

W przypadku, gdy jesteście Państwo klientem Patpol Legal:

 • Państwa dane osobowe zbierane są w celu zapewnienia Państwu świadczenia przez Patpol Legal usług, w ramach współpracy z Patpol Legal.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane tj. świadczenia na Państwa rzecz usług w ramach współpracy z Patpol Legal (do czasu przedawnienia zobowiązań cywilnoprawnych i podatkowych, chyba że dalsze ich przetwarzanie będzie konieczne lub możliwe na podstawie obowiązujących przepisów prawa).
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Patpol Legal ponieważ jest to niezbędne do świadczenia na Państwa rzecz usług w ramach współpracy z Patpol Legal (art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej: RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia świadczenia na Państwa rzecz usług w ramach współpracy z Patpol Legal.
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazane w niezbędnym zakresie podmiotom trzecim, współpracującym z Patpol Legal przy świadczeniu na Państwa rzecz usług w ramach współpracy z Patpol Legal, w tym do państw trzecich tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na podstawie 49 ust. 1 lit. b) i c) RODO  (tj. w przypadkach gdy przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem i przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, których dane dotyczą, między administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną).

 

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych podmiotów, którym Patpol Legal przedstawia ofertę współpracy

 

W przypadku, gdy jesteście Państwo podmiotem, któremu Patpol przedstawia ofertę współpracy:

 • Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przedstawienia Państwu oferty współpracy przez Patpol Legal i ewentualnie wykonania dla Państwa zlecenia, zgodnie z przygotowana ofertą oraz – w niezbędnym zakresie – w celu umożliwienia Patpol Legal zweryfikowania w przyszłości czy była Państwu uprzednio przedstawiana oferta dotycząca tego samego lub podobnego zlecenia.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane tj. przedstawienia Państwu oferty współpracy i ewentualnie wykonania dla Państwa zlecenia, zgodnie z przygotowana ofertą, chyba że dalsze ich przetwarzanie będzie konieczne lub możliwe na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku nieprzyjęcia oferty przygotowanej przez Patpol Legal Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 10 lat od dnia przedstawienia oferty.
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Patpol Legal ponieważ jest to niezbędne do przedstawienia Państwu oferty współpracy i ewentualnie zrealizowania tej oferty oraz w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Patpol Legal (art. 6 ust. 1 lit b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1)).
 • Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Patpol Legal polegają na przetwarzaniu Państwa danych osobowych w celu umożliwienia Patpol Legal zweryfikowania w przyszłości czy była Państwu uprzednio przedstawiana oferta dotycząca tego samego lub podobnego zlecenia.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przedstawienia Państwu oferty współpracy i ewentualnie jej realizacji.
 • W przypadku wykonania dla Państwa zlecenia przez Patpol Legal, zgodnie z przygotowana ofertą Państwa dane osobowe mogą być przekazane w niezbędnym zakresie podmiotom trzecim, współpracującym z Patpol Legal przy świadczeniu na Państwa rzecz usług w ramach współpracy z Patpol Legal, w tym do państw trzecich tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na podstawie 49 ust. 1 lit. b) i c) RODO (tj. w przypadkach gdy przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem i przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, których dane dotyczą, między administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną).

 

3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pozostałych osób, w szczególności osób, z którymi Patpol Legal współpracuje lub prowadzi korespondencję, pracowników lub współpracowników klientów Patpol Legal lub pracowników lub współpracowników podmiotów, którym Patpol Legal przedstawia ofertę współpracy

 • Państwa dane osobowe zbierane są w celu zapewnienia Patpol Legal możliwości kontaktu i komunikacji z Państwem (z uwagi na trwającą współpracę, spór z państwem lub innym podmiotem lub inne okoliczności), w szczególności:
 1. jeśli jesteście Państwo pracownikiem lub współpracownikiem, pełnomocnikiem lub przedstawicielem klienta Patpol Legal lub podmiotu, któremu Patpol Legal składa ofertę współpracy,
 2. jeśli jesteście Państwo przeciwnikiem procesowym Patpol Legal, klienta Patpol Legal lub innym podmiotem, z którym Patpol Legal kontaktuje się na życzenie klienta, pełnomocnikiem lub przedstawicielem przeciwnika procesowego Patpol Legal, klienta Patpol Legal lub innego podmiotu, z którym Patpol Legal kontaktuje się na życzenie klienta,
 3. jeżeli jesteście Państwo podmiotem świadczącym na rzecz Patpol Legal określone usługi, pracownikiem, współpracownikiem, pełnomocnikiem lub przedstawicielem podmiotu świadczącego na rzecz Patpol Legal określone usługi,
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Patpol Legal na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej: RODO, tj.: przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Patpol Legal. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Patpol Legal polegają na potrzebie zapewniania komunikacji i kontaktu z Państwem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy Państwem a Patpol Legal.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane, tj. zapewnienia Patpol Legal możliwości kontaktu z Państwem (w szczególności z uwagi na trwającą współpracę, spór lub inne okoliczności), chyba że dalsze ich przetwarzanie będzie konieczne lub możliwe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • Państwa dane osobowe mogą być w niezbędnym zakresie przekazane podmiotom trzecim, które współpracują z Patpol Legal w wykonywaniu prowadzonej przez Patpol Legal działalności w szczególności odpowiednim wykonawcom i podwykonawcom, organom i urzędom, w tym do państw trzecich tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie wynikającej z obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych.
Print Friendly, PDF & Email